תפריט נגישות

מידע

הצהרת נגישות

תצוגת צבעים באתר

(* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג Chrome ו- Firefox)תצוגה רגילהמותאם לעיוורי צבעיםמותאם לכבדי ראייהסגירה

תנאי שימוש באתר

 
ברוכים הבאים לאתר www.tohen-media.com.
 
אתר זה מנוהל על ידי חברת טוחן מדיה 2009 בע"מ (להלן: "מנהל האתר").
 
יש לקרוא עמוד זה בעיון רב, שכן כל שימוש באתר, לרבות קריאת מאמרים, צפייה, קריאת הודעות, כתיבת הודעות, ניהול ו/או כל שימוש אחר, מהווה הסכמה מלאה ובלתי מסויגת לתנאי השימוש המפורטים להלן, על כל האמור בהם:
 
בתנאי שימוש אלה המונח "תוכן" או "תכנים" משמעו כל מידע, לרבות מידע מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם.
 
בתנאי שימוש אלה השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 
האתר מכיל תכנים מקוריים של מנהל האתר ו/או תכנים שמקורם במשתמשי האתר ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישים.
 
מנהל האתר עושה את מירב המאמצים להביא לעיון הגולשים באתר תכנים מהימנים ומדוייקים, אך אין לראות בתכנים שבאתר ו/או קישורים לאתרים אחרים ייעוץ או ייצוג מכל סוג, והם אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, וייתכנו שיבושים ו/או אי דיוקים בתכנים אלה, הנובעים מתקלות טכניות ו/או טעויות אנוש ו/או מעשים/מחדלים של מנהל האתר ו/או צדדים שלישיים. יובהר כי האמור בסעיף זה מתייחס גם לתשובות הניתנות על ידי צוות האתר ו/או משתמשי האתר ו/או צדדים שלישיים בפורומים שבאתרים ואין להסתמך על נכונות תשובות אלה, ואין לראות בהן תחליף לייעוץ מקצועי הולם.
 
מנהל האתר לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים, בין אם מקורם במנהל האתר, במשתמשים או בצדדים שלישיים.
מנהל האתר לא ישא בכל אחריות לכל פגיעה ו/או לנזק כלשהו שייגרמו כתוצאה מהשימוש בתכנים שבאתר על ידי משתמשי האתר ו/או צדדים שלישיים, לרבות תכנים אשר הובאו על ידי משתמשי האתר ו/או צדדים שלישיים.
 
מנהל האתר יהיה רשאי למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע ממנו; במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין מנהל האתר למשתמש; בהתאם להוראות צו שיפוטי; ובכל מקרה שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש.
 
מנהל האתר אינו מתחייב כי האתר יהיה זמין באופן רציף, או זמין כלל, וכי יהיה חסין בפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בו, פריצות, קלקולים או תקלות כלשהן ולא יישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, עקב כך.
 
בשימוש באתר (לרבות קריאה וכתיבת תכנים, קריאה וכתיבת הודעות, פניה לצוות האתר, וכל שימוש אחר), מתחייב המשתמש שלא להפר הוראות כל דין, לרבות, אך לא רק, שלא להוציא לשון הרע, שלא לפגוע בפרטיות, ושלא לפגוע בזכויות קניין מוגנות. 
 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב המשתמש שלא להפיץ כל חומר שקרי או מטעה; לא לבצע  שינוי, עיבוד, העתקה, פירוק או הרכבה של התכנים ורכיבי האתר; לא להפיץ "דואר זבל" (spam) ו/או לא להציף את שרתי האתר בכל דואר אחר; לא לשדר כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש באתר בכל דרך שהיא; לא להפריע בכל דרך שהיא לפעולות האתר; לא להשתמש באתר למטרות שאינן פרטיות.
 
המשתמש נדרש להימנע מלפרסם באתר, בכל דרך שהיא, תכנים כדלקמן, והאחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מכך חלה עליו ועליו בלבד:
 
א.         תכנים בעלי אופי מיני בוטה,
ב.         תכנים המכילים איומים מכל סוג שהוא
ג.          תכנים מאיימים גזעניים
ד.         תכנים המעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות
 
משתמש המוסר תכנים לפרסום באתר מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בהם, וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום ו/או כי הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר, ולתת בהם זכויות שימוש כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, ללא תמורה כספית, למנהל האתר להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש את התכנים, לפי שיקול  דעתו, באתר, בדברי  דפוס, ובמדיות דיגיטליות.
 
מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לבדוק את התכנים שמקורם במשתמשי האתר ו/או צדדים שלישיים לפני פרסומם, את הזכות לסרב לפרסמם, וכן את הזכות למחוק תכנים בכל עת ומכל סיבה שהיא, אולם יובהר כי אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי בגין תכנים אלה ו/או פרסומם על מנהל האתר.
 
מנהל האתר יהיה רשאי ל"השתיל" Cookies  על מחשב המשתמש ,להשתמש במידע האגור ב- Cookies ולזהות על פיו את המשתמש . על מנת להסיר את ה- Cookies , על המשתמש לפנות לאתר הבית של החברה המייצרת את הדפדפן בו הוא משתמש, ולפעול לפי הנחיות המפורטות שם. יודגש כי נטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלאניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
 
מנהל האתר הנו בעל זכויות היוצרים בכל הקשור לאתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית למנהל האתר.
 
מנהל האתר רשאי להוסיף לאתר קישורים, להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, ו/או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 
המשתמש מתחייב לשפות את מנהל האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר.
 
מנהל האתר יהא רשאי להפסיק את השימוש שעושה משתמש באתר, אם המשתמש מפר תנאי מתנאי השימוש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות מנהל האתר על פי כל דין.
מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את כללי השימוש באתר.
 
על תנאי הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
 
תחזיר אותי אחורה